OOSTERWEELVERBINDING IS EEN SLECHTE ZAAK VOOR DEURNE

De plannen voor “het rondmaken” van de ring rond Antwerpen, de zogenaamde Oosterweelverbinding dateren al van een tiental jaren geleden.

De plannen zijn nu in hun eindfase en wat merken we. Er was bitter weinig inspraak van de bevolking laat staan van de districtsraad van Deurne. Boven onze hoofden werd alles beslist. Er was het advies van de gemeenteraad van 19 december 2005. De mening van de districten werd niet gevraagd. Meer nog …er was verdeeldheid in de toenmalige meerderheid. Er werd zelfs verdeeld gestemd door Groen!, de gemeenteraadsleden onthielden zich, de schepenen stemden voor. Wie begrijpt zulke houding nog… U vindt dit advies in bijlage.

De ministerraad van de Vlaamse regering van 16 juni 2006 besliste het definitieve tracé van de Oosterweelverbinding vast te leggen.

De tekst van dit besluit luidt als volgt


Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Oosterweelverbinding” wordt definitief vastgesteld.
Art. 2.
De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.
De minister-president van de Vlaamse Regering,


Yves Leterme


en


de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,Dirk VAN MECHELEN

De partijen CD&V, N-VA, sp.a,VlaamsProgressieven en open-VLD zijn dus verantwoordelijk voor de werken ter hoogte van Deurne. In de districtsraad van Deurne vormen zij een coalitie met Groen!.

Samenlevingsopbouw organiseerde op 13 mei een infovergadering. Wegens het cordon sanitair was onze partij niet uitgenodigd. Dat wij ook verontruste districtsverkozenen zijn staat als een paal boven water. Wij volgen het dossier van de Oosterweelverbinding op de voet in het Vlaams Parlement, in de provincieraad, de gemeenteraad en nu ook in de districtsraad. 

Laat een ding duidelijk zijn we zijn tegen de Oosterweelverbinding in zijn huidige vorm. Wij zijn trouwens de enige partij die hier een consequente houding over aanneemt.

Wat het complex Schijnpoort betreft, dat we trouwens ook Ten Eekhove zouden kunnen noemen, dit vindt u op de foto (u kan op de foto klikken om ze groter te bekijken). Zoals u merkt komt dit complex achter de huizen van de Ten Eekhovelei. Ter hoogte van de opening in de Ten Eekhovelei en de huidige parking van het Sportpaleis zal dit complex aangelegd worden. 

De auto’s en vrachtwagens zullen hier op een tiental meter van de huizen denderen. 

Op deze foto zien we dat het oprittencomplex het parkeerterrein van het Sportpaleis in beslag zal nemen en een stukje van het korfbalveld. De Schijn zal zelfs verlegd worden! Het speelterrein, de hondenloopzone en de volkstuintjes blijven onaangeroerd…maar wat met de leefbaarheid in dit stukje Deurne? 

Het staat buiten kijf dat de geluidshinder in de wijken Ten Eekhove, Kronenburg en Lakbors gevoelig zal stijgen. Het zou dan ook nuttig zijn om hier geluidsschermen te zetten. Als men die geluidsschermen dan zou verder zetten langsheen de ganse Oosterweelverbinding en langsheen de E313 – E34 tot in Wommelgem zou het in Deurne misschien terug iets leefbaarder worden. Al zal het zetten van deze geluidsschermen wel een druppel op hete plaat zijn omdat het vrachtverkeer in Deurne-Noord en voornamelijk op de Bisschoppenhoflaan zal toenemen. En wie meer vrachtverkeer zegt die weet dat dat meer vuile lucht en fijn stof betekent… 

Op 16 juni komt de BAM naar de commissie in de districtsraad. Ze komt enkel uitleg geven over zaken die al beslist zijn. Hier zal het vooral over de Deurnse situatie gaan. Op maandag 19 mei kan u al terecht in de commissie stadsontwikkeling van de gemeenteraad op het stadhuis om 20u. 

Of dat nu al die meerderheidspartijen (sp.a, VlaamsProgressieven, CD&V, N-VA, en open-VLD)wakker liggen van Deurne is uiteraard een andere vraag. Dat de Deurnenaars de komende jaren wel gaan wakker liggen van de werken, van het verhoogd geluid en van het verhoogd gehalte fijn stof…dat staat als een paal boven water. 
 


Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...