PB 29/11/2017: Vlaams Belang pakt uit met batterij aan maatregelen om Brusselse malaise halt toe te roepen

Vlaams Belang pakt uit met batterij aan maatregelen om Brusselse malaise halt toe te roepen
 

Veilig Brussel: een kwestie van politieke wil
 

De rellen en plunderingen waarmee onze hoofdstad de afgelopen weken werd geconfronteerd, toonden andermaal aan dat de overheid onvoldoende gewapend is om een krachtdadig antwoord te bieden. Het Vlaams Belang ontwierp een batterij aan maatregelen die dat wel doen. De voorstellen worden in de komende weken omgezet in parlementaire initiatieven in de diverse parlementen.

Parallel lanceert het Vlaams Belang een grootscheepse campagne in de 19 gemeenten onder het motto ‘Genoeg is genoeg!’. Naast folders in alle bussen van het Brussels gewest, een affichecampagne en uitdeelacties op de Brusselse markten koppelt de Vlaams-nationale partij een grootscheeps sociaal medialuik aan het initiatief. “Wij willen de partij zijn die opnieuw recht en orde brengt in onze steden”, stelde partijvoorzitter Tom Van Grieken tijdens de persvoorstelling. De campagne mondt uit in een grote Brusselse meeting op 17 december. Fractievoorzitter in het Brussels parlement, Dominiek Lootens stelde het 8-puntenplan voor:

Brandweer en andere hulpdiensten uitrusten met pepperspray

Bij de rellen op en rond de Lemonnierlaan eerder deze maand werden hulpverleners aangevallen door bendes criminele vreemdelingen. Het ging daarbij niet enkel om politieagenten, maar ook om bvb. brandweerlieden. Werkmateriaal en een brandweerwagen werden ernstig beschadigd, en brandweerlieden werden ook fysiek aangevallen.

De gebeurtenissen van de afgelopen maand zijn helaas niet nieuw. Regelmatig worden in bepaalde Brusselse wijken ambulanciers of brandweermensen aangevallen, worden hun voertuigen bekogeld, of worden ze zelfs opzettelijk in de val gelokt met valse oproepen. In 2016 stelde de politie 205 PV’s op voor geweld tegen (para)medisch personeel – een stijging van maar liefst 18% tegenover het voorgaande jaar.

Wat brandweerlieden, medisch personeel en ambulanciers betreft is het duidelijk dat zij moeten worden beschermd zodat ze te allen tijde in alle veiligheid hun bijzonder bewonderenswaardige werk kunnen doen.

Het Vlaams Belang zal in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement een parlementair initiatief nemen dat ervoor moet zorgen dat deze hulpverleners zich, net zoals hun collega’s van de politie, kunnen beschermen tegen ieder geval van agressie. Concreet zal het Vlaams Belang voorstellen dat alle brandweerlieden, ambulanciers en medisch personeel het recht zouden hebben op het dragen en gebruik van pepperspray om zichzelf te verdedigen.

Daarnaast spreekt het voor zich dat geweld tegen orde- en hulpdiensten steeds zwaar dient bestraft te worden.

Recht op zelfverdediging uitbreiden naar eigendom

De zware rellen in Brussel hebben opnieuw een niets ontziende materiële schade aangebracht aan eigendommen van zelfstandigen en bewoners, en van overheidsdiensten (Muntpunt). Gezien de aangetoonde onmacht van de diverse overheden dient het Vlaams Belang in de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel in dat het recht op wettige zelfverdediging uitbreidt tot de bescherming van eigendom.

Eigenaars die vandaag hun goed beschermen, riskeren binnen de bestaande strafwetgeving te worden vervolgd, waardoor het slachtoffer wordt behandeld als een crimineel en de crimineel een slachtofferstatuut verwerft. Slachtoffers worden hierdoor tweemaal gestraft: een eerste maal door de criminelen en een tweede maal door het gerecht. Het Vlaams Belang is van oordeel dat de rollen opnieuw omgedraaid dienen te worden.

Elk weldenkend mens ziet immers dat vandaag het rechtvaardigheidsprincipe zoek is. Algemeen wordt immers aangevoeld dat iemand die bij een gewelddaad – zoals plundering – overgaat tot de verdediging van zijn handelszaak, geen straf verdient en evenmin mag worden aangehouden. Aangezien rechters vandaag niet over een voldoende rechtszekere basis beschikken om burgers die hun eigendom verdedigen vrij te spreken, is er nood aan een wetgevend kader dat dat wel doet.

De wetsuitbreiding tot de bescherming van goederen is geenszins een vrijgeleide om er maar op los te schieten. Ook in Nederland is dat niet het geval en moeten duidelijk in de wet omschreven voorwaarden vervuld zijn, wil men zich met succes op de rechtvaardigingsgrond beroepen.

Eengemaakte politiezone voor Brussel

Een eengemaakte Brusselse politiezone is geen wondermiddel. Maar een eenheid in commando en een samenvoegen van diensten zal wel zorgen voor een duidelijkere lijn en voor meer blauw op straat in plaats van achter een schrijftafel.

Het Vlaams Belang meent dat naast de Brusselse regering en de 19 Brusselse gemeenten ook de federale regering daarin haar verantwoordelijkheid moet nemen, in de eerste plaats de ministers Jambon en Geens, die dringend werk moeten maken van een eengemaakte politiezone in Brussel. De bestaande wetgeving laat zulks perfect toe, alleen bestaat er langs Franstalige zijde nog altijd een onverantwoorde terughoudendheid om dit in de praktijk te brengen. Ondanks stoere verklaringen van de N-VA weigert minister Jambon echter het nodige te doen.

Het is dan ook hemeltergend dat de N-VA in het Brussels Gewest stelt niet in een regering te zullen stappen als er geen fusie van de politiezones komt, terwijl diezelfde N-VA op federaal vlak wél in de regering zit (als grootste partij dan nog) maar daar weigert van de nodige maatregelen te nemen.

Het Vlaams Belang was de allereerste partij die pleitte voor een eengemaakte Brusselse politiezone. Ons standpunt wordt nu gedeeld door zowat alle Nederlandstalige partijen. Het komt er nu dus enkel op aan om voor één keer wat politieke moed te tonen en voet bij stuk te houden. Brussel heeft nood aan, en de Brusselaars hebben recht op een eengemaakte politiezone onder één Brusselse minister voor Veiligheid. De Politieraad dient rechtstreeks te worden verkozen.

Etnische profilering van daders

Het is onmogelijk een doelgericht en performant veiligheidsbeleid te voeren wanneer men de problemen niet eens bij naam durft te noemen. Neen, het gaat niet om willekeurige “jongeren”. Het gaat wel om zwart Afrikaanse en Maghrebijnse allochtonen.

Neen, het gaat niet om achtergestelde kansarme jeugd die gediscrimineerd wordt. Het gaat wel over een losgeslagen groep die de totaal misbruikte termen ‘racisme’ en ‘discriminatie’ met algemene instemming van de ‘weldenkenden’ gebruikt om hun eigen crimineel en verwerpelijk gedrag goed te praten. Het is de schuld van de politie, want die is racistisch en provoceert. Het is de schuld van de werkgevers en de scholen, want die discrimineren ook. Het is iedereens fout, behalve de hunne.

Men moet maar eens stoppen het verband tussen etniciteit en criminaliteit gelijk te stellen aan discriminatie. Wij moeten naar Nederlands voorbeeld etnische gegevens van criminaliteit nauwkeurig bijhouden. Op basis van deze registratie kunnen etnische daderprofielen worden opgesteld en is men beter in staat gericht onderzoek te voeren.

Bouw van een jeugdgevangenis

Heel wat leden van de criminele bendes die de jongste weken de straten en wijken van Brussel in vuur en vlam zetten, zijn minderjarig. Bij de rellen rond de Louizalaan waren heel wat van de gearresteerden 15 tot 18-jarigen. Heel wat onder hen waren geen vreemden voor het gerecht, maar zijn multi-recidivisten.

Het mag duidelijk zijn dat voor dit soort van criminelen een bolwassing, een goed gesprek en een vermaning van mama en papa lang niet meer volstaan. Het Vlaams Belang is voorstander van de bouw van een Brusselse jeugdgevangenis voor jonge criminelen die een gevaar vormen voor de maatschappij.  Veroordeelde relschoppers met een buitenlandse nationaliteit dienen dan weer het land te worden uitgezet. Diegenen met de dubbele nationaliteit dient de Belgische nationaliteit te worden ontnomen om hen opnieuw een enkeltje richting thuisland te bezorgen.

Snelrecht écht snelrecht maken

Dat de daders van de rellen en het geweld tegen de veiligheids- en hulpdiensten de dag van hun arrestatie al worden vrijgelaten, wekt verontwaardiging. De toepassing van het zogenaamde snelrecht dekt in dit land dan ook allerminst de lading. Het snelrecht in België kent twee problemen. Het is vaak niet recht, en het is nog minder vaak snel. Nochtans toont het buitenland dat het anders en vooral beter kan. Wanneer er in Nederland voldoende bewijsmateriaal voorhanden is, wordt het supersnelrecht toegepast waarbij de verdachte binnen de drie dagen na de feiten al berecht wordt. Als er minder bewijzen zijn, is het ‘gewone’ snelrecht van toepassing, wat inhoudt dat de verdachte zich binnen de twee weken voor de rechter moet verantwoorden. In België mag men al van een enorm succes spreken als het snelrecht binnen de twee maanden haar beloop kent.

Het Vlaams Belang eist dus een echt snelrecht. Wie criminele feiten pleegt moet onmiddellijk worden opgepakt en snel worden berecht. Enkel een lik-op-stuk beleid in combinatie met een nultolerantie voor crimineel gedrag kan het recht en de orde in onze stad weer herstellen.

Van Brussel één grote no-go zone voor criminelen maken

De politieke verantwoordelijken willen het bestaan ervan niet toegeven, maar de agenten op het terrein zijn zeer duidelijk: ja, er zijn in Brussel no-go zones waar criminelen de plak zwaaien en de politie niet mag tussenkomen. Die getuigenissen staan in schril contrast met de recente verklaringen van minister Jambon die het bestaan van deze zones ontkent, net zoals heel wat Brusselse PS-burgemeesters dat ook doen.

Een plan zoals het befaamde ‘Kanaalplan’ met veel bombarie aankondigen is één, een gecoördineerd en breed beleid over het hele Brusselse Gewest is nog wat anders. Het is zinloos om slechts hier en daar tijdelijk op te treden, waardoor de criminaliteit gewoon van de ene naar de andere wijk verschuift.

Het Vlaams Belang eist van de Brusselse en de federale overheid een actieplan om overal in Brussel  recht en orde te herstellen. Het wordt tijd dat het signaal wordt gegeven dat niet de criminelen maar de ordediensten baas zijn in deze stad. Brussel moet één grote no-go zone worden: een no-go zone voor criminelen weliswaar, waar geen enkele crimineel zich nog durft te vertonen.

Herdenken voetgangerszone zodat hulpdiensten optimaal kunnen opereren

De manier waarop de Brusselse ‘voetgangerszone’ werd ingericht is problematisch om twee redenen. Het creëert om te beginnen een eerder doodse buurt waar onguur volk graag samenhokt. Dat is niet nieuw. Vorig jaar in december reeds vroegen de handelaren van de wijk Lemonnier in een petitie de stad Brussel om hulp. Door gebrek aan verlichting, teveel criminaliteit en afval verloedert de buurt in sneltempo. Bovendien schrikt het negatieve straatbeeld klanten af.

Maar de voetgangerszone bemoeilijkt ook de orde- en hulpdiensten in hun werk. In september jl. trok de Brusselse brandweer reeds aan de alarmbel. De wegversperringen moeten de zone veiliger maken en onder andere beschermen tegen aanslagen met ramwagens, maar zorgen er ook voor dat brandweer- en ziekenwagens de zone moeilijk in en uit raken. “Er zal eerst een ernstig incident moeten gebeuren, eer de stad zal ingrijpen,” klonk het toen bij de brandweer.

Die incidenten zijn er nu inderdaad geweest, en de voetgangerszone bleek inderdaad een stevig struikelblok voor een snel en adequaat optreden. Helaas grijpt de Stad Brussel nog steeds niet in. Aangezien hierdoor de veiligheid van inwoners, handelaars en bezoekers op het spel wordt gezet moet het Gewest dan maar zelf ingrijpen. Het Vlaams Belang eist dat de voetgangerszone in Brussel wordt herbekeken, en dat zulke ingrijpende plannen enkel worden doorgevoerd mits voldoende overleg met en het uitdrukkelijke akkoord van brandweer- en andere hulpdiensten.

Lees hier de campagnefolder.

Herbekijk hier de persvoorstelling.

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...