PB : 29/03/2016 : Vlaams Belang dient 10 wetsvoorstellen in ter bestrijding van moslimterrorisme en jihadisme

Perstekst – Persconferentie

Vlaams Belang dient 10 wetsvoorstellen in ter bestrijding van moslimterrorisme en jihadisme

 

In 2008 werd het befaamde wereldwijde onderzoek (‘Who Speaks for Islam? What a Billion Muslims Really Think’) van de onverdachte islamofiel John Esposito (die deel uitmaakt van het ‘Prince Alwaleed Bin-Talal Center for Muslim-Christian Understanding’) gepubliceerd. Het een van de grootste zo niet het grootste onderzoek dat ooit inzake de islam werd uitgevoerd. De conclusie is schokkend: 23,5 procent van de moslims is potentieel jihadist. Dat komt overeen met maar liefst 300 miljoen (!) potentiële jihadisten wereldwijd.

 

Uit een recent onderzoek (eind 2013) van het Centrum voor Sociaal Onderzoek uit Berlijn (het WZB: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung) bij Turkse en Marokkaanse moslims in zes Europese landen (Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Zweden) bleek dat:

 

 • 66 procent van de Europese moslims de sharia belangrijker vindt dan de wetten van het land waarin ze leven;
 • 75 procent van de Europese moslims stelt dat er maar één interpretatie van de Koran is die dwingend zou moeten gelden voor alle moslims;
 • 60 procent van de Europese moslims vindt dat moslims moeten terugkeren naar hun ‘islamitische wortels’.

 

Moslims in Europa die op alle drie deze stellingen bevestigend antwoordden, werden door het WZB gekwalificeerd als ‘consistente fundamentalisten’, en dat is maar liefst 44 procent (evenredig verdeeld onder jongere en ouder moslims). Andere zorgwekkende conclusies uit dit onderzoek zijn dat 60 procent van de moslims in Europa homoseksuelen als vriend weigert te zien, 45 procent Joden onbetrouwbaar acht en 54 procent van de Europese moslims gelooft dat het een doel is van het Westen om de islam kapot te maken. De auteur van het rapport, de Nederlandse socioloog Ruud Koopmans concludeert:

 

“Deze uitkomsten zijn duidelijke tegengestelden van wat we vaak horen, namelijk dat islamitisch fundamentalisme een marginaal verschijnsel is in West-Europa en dat de fundamentalistische graad niet verschilt van die onder de christelijke meerderheid. Beide blijken overduidelijk onwaar, aangezien bijna de helft van de Europese islamieten wil terugkeren naar de islamitische wortels en denkt dat er slechts één interpretatie is van de koran en dat de daarin opgetekende wetten belangrijker zijn dan seculiere wetten.”

 

Na de bloedige jihad-aanslagen van 22 maart 2016 moet het geweer van schouder worden veranderd.

 

Arabiste Anne-Marie Delcambre stelt: “Tussen islam en islamisme bestaat alleen een gradueel verschil. Het islamisme zit in de islam als het kuiken in het ei. Er is geen goede en slechte islam, zoals er ook geen gematigde islam bestaat. Gematigde moslims bestaan wel: dat zijn degenen die een deel van hun geloof links laten liggen.”

 

De zogenaamde ‘politieke islam’ (het ‘islamisme’) is dus een pleonasme omdat het wezen van de islam politiek is. De islam is inherent politiek. De islamitische profeet Mohammed was een veroveraar, een imperialistische krijgsheer, die dodelijk geweld gebruikte ter installering van het kalifaat. De sharia, de totalitaire islamitische wetgeving, en de gewelddadige, imperialistische jihad, vormen de kern van de islam. De gewelddadige veroveringsjihad om de sharia te doen gelden, is een van de fundamenten van de islam.

 

Moslimterrorisme is een strategie om te islamiseren. De islamisering van onze samenleving en cultuur en de bloedige jihad-aanslagen zoals in Brussel die daarvan deel uitmaken, leiden tot een steeds verdergaande toepassing van (onderdelen van) de sharia. Dat moet dan ook op alle mogelijke manieren tegengewerkt en bestreden worden. Die islamitische wetten, vervat in de sharia, zijn immers onverenigbaar met de fundamentele beginselen van de democratie, zoals die worden verwoord door het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (het ‘EVRM’).

 

Dat zijn niet onze woorden, maar wel die van de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, bij arrest van 13 februari 2003, in de zaak van Refah Partisi en anderen tegen Turkije. Als gevolg van dit arrest zijn de lidstaten van de Raad van Europa, waaronder dus ook België, gerechtigd (en moreel verplicht) de sharia te bestrijden.

 

De Nederlandse arabist Hans Jansen loofde een prijs uit voor hij of zij die “één daad kan noemen die door de IS/ISIS/ISIL verricht is, die in strijd is met de islamitische sharia zoals die wordt afgeschilderd in de voor moslims door moslims geschreven gezaghebbende shariahandboeken.”

 

“Wie de islam zaait, zal de sharia oogsten,” stelde Hans Jansen. Wij moeten dus dringend stoppen met de islam te zaaien door erkenning van de islam in te trekken.

 

Ons eerste en fundamenteelste wetsvoorstel (1) behelst dan ook het ongedaan maken van de erkenning (en subsidiëring) van de islamitische eredienst.

 

Ook moet de immigratie van moslims – mensen die uit de landen van OIC komen (Organization of the Islamic Cooperation) – onmiddellijk worden gestopt. Immers, hoe meer moslims, hoe groter de kans op ‘radicalisering’ (islamisering), daar grote groepen moslims hun eigen Molenbeek-achtige parallelle samenlevingen vormen – dat kan vrijwel overal in West-Europa worden vastgesteld.

 

Voorts dienen wij ook de volgende wetsvoorstellen in ter bestrijding in ter bestrijding van moslimterrorisme en jihadisme

 

 1. Herziening van artikel 150 van de Grondwet teneinde de gewone strafrechtbanken bevoegd te maken om kennis te nemen van drukpersmisdrijven die op enigerlei wijze verband houden met terrorisme.

 

 1. Wetsoorstel tot wijziging van de wetgeving teneinde de voorwaardelijke invrijheidstelling (wet-Lejeune) af te schaffen.

 

 1. Iedere vreemdeling die de nationaliteit heeft van een lidstaat van de Organisatie van de Islamitische Samenwerking (‘Organisation of Islamic Cooperation’ of OIC) en Belg wil worden, en iedere Belg die ook de nationaliteit heeft van een lidstaat van de OIC, wordt als meerderjarige verplicht om een loyauteitsverklaring af te leggen waarin hij of zij de sharia afzweert. Zonder deze verklaring kan men geen Belg worden of blijven.

 

 1. Een Belg, of een persoon met een hoofdverblijfplaats in België, die wenst te huwen of wettelijk samen te wonen met een persoon die de nationaliteit heeft van een lidstaat van de OIC, dient verplicht een voorhuwelijkse loyauteitsverklaring af te leggen waarin hij of zij de sharia afzweert.

 

 1. Het afzweren van de sharia dient ook opgenomen te worden in de formule van de eed die federale parlementsleden en openbare ambtenaren moeten afleggen alvorens hun mandaat of ambt uit te oefenen. Hiertoe moet het decreet van 20 juli 1831 aangevuld worden.

 

 1. De Belgische nationaliteit van iemand die zich vrijwillig aansluit bij of taken vervult voor jihadstrijders, zal vervallen worden verklaard. Na overleg in de Ministerraad stelt de Minister van Buitenlandse Zaken een lijst van de jihadistische groeperingen op. Lidmaatschap van groeperingen zoals ‘Islamitische Staat’ (‘IS’) kan alleen gezien worden als een daad van collaboratie met de vijand, en de huidige wetgeving volstaat in de verste verte niet om dit te bestraffen.

 

 1. Ook jihadistische symbolen moeten worden aangepakt. Wie vlaggen, emblemen of andere symbolen van jihadistische groepen in bezit heeft, toont en/of verspreidt, zal volgens een in te voegen artikel 331ter van het Strafwetboek bestraft worden met gevangenisstraffen tot vijf jaar en met geldboeten tot vijftigduizend euro. In Duitsland, waar de terreurbeweging ‘Islamitische Staat’ verboden is, bestaat een dergelijke strafbaarstelling al.

 

 1. Wie te kennen geeft, op welke wijze ook, dat de voorschriften van de sharia in een bepaald gebied van toepassing zullen zijn en er zullen worden afgedwongen, maakt zich eveneens strafbaar met een gevangenisstraf tot vijf jaar en met een geldboete tot vijftigduizend euro. Daartoe wordt een nieuw artikel 146bis ingevoegd in het Strafwetboek. In ons land bestaan – ook al is het informeel – dergelijke shariazones. Het hoeft geen verder betoog dat deze aanslag op grondrechten en op het gezag van de overheid in een rechtstaat totaal onaanvaardbaar is.

 

 1. Iedere Belg die vrijwillig dienst neemt in een krijgsmacht of een andere gewapende groep van een lidstaat van de OIC, zal de Belgische nationaliteit verliezen. Wie een dergelijke daad stelt, vertoont geen enkel respect voor het land of de maatschappij waarin hij leeft, woont, werkt of een uitkering krijgt. Het is immers een bewuste politieke keuze die moet worden bestreden, gelet ook op het risico om op die manier in contact te komen met islamitische leerstellingen die kaderen in de sharia.

 

Als bijlage vindt u de tien (10) wetsvoorstellen.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...