PB : 25/05/2016 : Grondwettelijk Hof laat antidemocratische EU-machtsgreep toe

Grondwettelijk Hof laat antidemocratische EU-machtsgreep toe

 

Op het moment dat de regering bij monder van N-VA-minister Van Overtveldt wederom slaafs instemt met een zoveelste miljardenpakket voor de bodemloze put die Griekenland heet, verzet het Vlaams Belang zich tegen de EU-machtsgreep.

Barbara Pas: “Vlaanderen zit niet alleen onder het juk van België, maar ook steeds meer onder dat van de antidemocratische Europese Unie. Wij strijden niet tegen België om het te vervangen door de EU, een ‘België in het groot’.

“Dat zelfs het Grondwettelijk Hof nu toelaat dat de democratische rechtsstaat en de volkssoevereiniteit worden uitgehold ten bate van de EU-isering van onze samenleving, is erg zorgwekkend.”

In de zomer van 2014 heeft het Vlaams Belang zich aangesloten bij een klacht bij het Grondwettelijk Hof die uitgaat van o.a.‘Constituante.eu’. Constituante.eu bestaat uit 13 mensen onder wie VUB-prof. Karin Verelst en schrijver (en Belgicist) Geert Van Istendael. Zij vroegen daarin met name de vernietiging van alle bepalingen van de wet van 18 juli 2013 houdende instemming met het ‘Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, …’, oftewel de vernietiging van het zogenaamde ‘Soberheidsverdrag’, dat via een samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de federale overheid en de deelstaten ook Vlaanderen significant raakt. Ook van het Vlaamse decreet van 21 maart 2014 dat instemming inhoudt met dit samenwerkingsakkoord, werd door Constituante.eu de vernietiging gevraagd.

Eerder al streden wij tegen het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), dat samen met het genoemde Soberheidsverdrag een verwerpelijke antidemocratische EU-tandem vormt. Het ESM betonneert immers een transferunie naar Belgisch model op Europees niveau, waarbij sterke (met name Noordelijke) landen onophoudelijk betalen voor zwakke (met name Zuidelijke) landen. De EU als België in het groot dus, met als gevolg nivellering naar beneden en dus de uitholling van onze welvaart.

Als Vlaams-nationalistische partij schaarde het Vlaams Belang zich dan ook met vijf mensen achter het verzoek van Constituante.eu tot vernietiging van het Soberheidsverdrag. In onze toelichting schreven we onder andere:

“Dit verdrag ondergraaft de soevereiniteit van de Belgische staat, meer bepaald inzake begrotingsbeleid en overheidsfinanciën. Gezien de Vlaamse deelstaat deel uitmaakt van de Belgische federatie en deels afhangt van de federale begroting en overheidsfinanciën, is de uitholling van de Belgische soevereiniteit ten faveure van supranationale autoriteiten die niet democratisch verkozen zijn, zoals door dit verdrag bewerkstelligd, een enorme stap achteruit in het streven van de verzoekers naar een onafhankelijke, soevereine, vrije, democratische Vlaamse rechtsstaat.”

“Bovendien wordt met dit verdrag afstand gedaan van het budgetrecht, het soeverein recht om democratisch over de begroting te beslissen. De voor het Vlaams Belang verkozen volksvertegenwoordigers kunnen daardoor een van de hoofdtaken van hun verplichting jegens het Vlaamse en Belgische volk waartoe zij gemandateerd zijn – namelijk het controleren, goed- of afkeuren en desgevallend sturen van de begroting – niet naar behoren uitvoeren.”

“Voorts maakt dit verdrag deel uit van een geheel aan verstrekkende verdragen dat wordt geratificeerd zonder de Belgische en Vlaamse burgers degelijk te informeren over hun enorme impact, laat staan dat ze erover worden geraadpleegd. Die verdragen hebben slechts tot doel de euro, de Europese eenheidsmunt, koste wat het kost te redden door steeds meer macht en bevoegdheden over te dragen aan oncontroleerbare en antidemocratische – technocratische – supranationale instellingen. Belgische en Vlaamse burgers worden daardoor behalve in hun soevereiniteit en budgetrecht ook in hun portemonnee geraakt, daar deze verdragen financiële transfers van de Belgische en Vlaamse belastingbetaler naar andere eurozonelanden tot gevolg hebben.”

Als EU-sceptische partij wilden wij in dezen dus (voorlopig) de Belgische soevereiniteit verdedigen. Dat klinkt vreemd, maar is het geenszins. Immers, hoe meer België macht en bevoegdheden overdraagt aan nóg minder controleerbare en nóg minder democratische EU-instellingen die nóg verder weg van de Vlaming liggen dan België, hoe slechter voor Vlaanderen. Wij willen België niet opheffen om het te vervangen door de EU, een België in het groot en dus een nóg bureaucratischere, ondemocratischere en duurdere moloch.

Op 24 februari 2016 vond de openbare terechtzitting plaats waarop de betrokken partijen zich lieten horen. Het Vlaams Belang was daaraanwezig. Het Grondwettelijk Hof heeft nu beslist om de beroepen tot vernietiging van het EU-verdrag te verwerpen. Ze stelt, bizar genoeg, dat de volkssoevereiniteit en de democratische rechtsstaat intact blijven en laat daarbij de enorme antidemocratische en financieeleconomische impact van het ESM, dat onlosmakelijk met het betreffende verdrag is verbonden, buiten beschouwing. Vanzelfsprekend is het Vlaams Belang over dit arrest, dat de antidemocratische EU-isering in stand houdt, niet te spreken. Opkijkend naar het recente Oekraïnereferendum in Nederland, zullen wij dan ook nieuwe acties ondernemen om échte democratie te laten spreken.

 

 

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...