PB : 18/10/2016 : Volksverhuizing

Boekvoorstelling Václav Klaus

‘VOLKSVERHUIZING’

18 oktober 2016

 

“Ook de grootste voorstanders van immigratie zouden moeten inzien dat de massale migratiegolf die Europa in 2015 bereikte en de komende jaren nog verder zal aanzwellen, een fataal fenomeen is.” Die niet mis te verstane boodschap bracht voormalig Tsjechisch president, Václav Klaus, op een persvoorstelling van het Vlaams Belang, waar zijn nieuw boek ‘Volksverhuizing’ werd voorgesteld.

Toen vorig jaar de vluchtelingencrisis uitbrak, wees het Vlaams Belang erop dat Europa geconfronteerd werd met niets minder dan een volksverhuizing. ‘Volksverhuizing’ luidt niet toevallig ook de titel van de brandbrief die voormalig Tsjechisch president Václav Klaus  naar aanleiding van de immigratiecrisis publiceerde.

Individuele migratie mag dan al van alle tijden zijn, massa-immigratie is dat niet. Volgens Klaus is de massale immigratie naar Europa enkel te vergelijken met de volksverhuizing die 1.500 jaar geleden het Oude Rome ten gronde richtte. “De voortdurende, massale immigratiegolf – die haar hoogtepunt helaas nog niet heeft bereikt – is vergelijkbaar met de vroegere invasies van ‘barbaarse’ volkeren in de Antieke Wereld”, aldus Klaus.

Zelfs toen midden vorig jaar voor iedereen zichtbaar was geworden dat de immigratie naar Europa ongeziene proporties had aangenomen, bleven efficiënte maatregelen om de stroom in te dammen, uit. De onverantwoorde en eenzijdige politiek van Angela Merkel werkte bovendien als een brandversneller. Het officiële Europa keek werkloos toe. Klaus: “Sinds het prilste begin van deze massamigratie wordt – zowel door de Europese Commissie als door de machtigste regeringsleiders in de EU – op een laffe en leugenachtige manier maar over één zaak gesproken, met name over de vraag hoe de migranten binnen de EU ‘verdeeld’ moeten worden. Over een stop van de migratie wordt niet gediscussieerd.”

De heersende EU-klasse blijkt bovendien cynisch genoeg om de immigratiecatastrofe die ze door haar eigen laksheid zelf mee heeft georganiseerd, aan te wenden om nog meer macht en bevoegdheden van de lidstaten naar ‘Europa’ over te hevelen en zodoende de nationale soevereiniteit verder uit te hollen: “Wij zijn ervan overtuigd dat de huidige immigratiecatastrofe de slopers van de nationale soevereiniteit van de EU-lidstaten zeer gelegen komt en dat zij ze voor hun doel zullen gebruiken en verder zullen gebruiken.”

 

       
   

Het kan niet genoeg beklemtoond worden dat geen enkele regering in Europa – en al zeker niet de Europese Commissie – over een democratisch mandaat beschikt om de poorten voor massale immigratie open te zetten. Het beleid van de Europese Commissie (net zoals dat van de Belgische regering overigens) gaat, aldus Klaus, lijnrecht in tegen de wil van de publieke opinie. Die wil namelijk dat er – ook in de meest letterlijke betekenis van het woord – grenzen worden gesteld.

 

Er bestaat onder de Europeanen een uitgesproken vrees dat de massa-immigratie onze manier van samenleven aantast. Men stelt vast dat men er door de massa-immigratie niet alleen sociaaleconomisch, maar ook in cultureel opzicht op achteruit gaat. Europeanen zien dat bepaalde verworvenheden en vrijheden die wij als evident beschouwen, op de helling komen te staan. Ze vinden kortom dat de veelgeroemde ‘verrijking’ in de praktijk een verarming is – en dat op elk vlak en in alle betekenissen van het woord.

In zijn brandbrief wijst Václav Klaus erop dat het standpunt van de overgrote meerderheid van de bevolking in het publieke debat alleen vertegenwoordigd wordt door “buitengewoon moedige enkelingen, partijen buiten het erkende politieke spectrum en sterke nationale leidersfiguren.” Tot die eerste categorie behoort ontegensprekelijk Václav Klaus zelf.

In zijn brandbrief ‘Volksverhuizing’ spreekt hij niet alleen enkele ongemakkelijke waarheden uit, hij weerlegt ook heel wat gemakkelijke onwaarheden. De bijdrage die hij daarmee aan het publieke debat in Europa leverde, is te belangrijk en te pertinent om ze aan het Nederlandstalige lezerspubliek te onthouden. Dat vormde voor het Vlaams Belang dan ook de reden om deze publicatie te vertalen en ze vandaag door hemzelf te laten voorstellen.

De boodschap die Václav Klaus in zijn lezenswaardige schrift ‘Volksverhuizing’ meegeeft, is ondanks de windowdressing brandend actueel. Wie beweert dat de immigratiecrisis voorbij is, maakt zichzelf immers wat wijs. Men hoeft geen helderziende te zijn om te weten dat de immigratiegolven nog verder zullen aanzwellen wanneer niet dringend werk wordt gemaakt van een strikt en kordaat immigratiebeleid.

In Azië en Afrika wachten immers geen tienduizenden of zelfs honderdduizenden, maar miljoenen mensen op een gunstige gelegenheid om hier hun geluk te komen beproeven. Europa kan deze mensenmassa onmogelijk opvangen zonder zijn eigen fundamenten, stabiliteit, welvaart en veiligheid te ondergraven. Het kan zich met andere woorden geen beleid (blijven) veroorloven dat in de halve wereld wordt geïnterpreteerd als een collectieve uitnodiging om naar onze contreien af te zakken. Een land – en bij uitbreiding een continent – heeft niet alleen het recht zijn grenzen te beschermen, het heeft tegenover zijn eigen burgers en cultuur ook de plicht dat te doen. Dat heeft niets met racisme, bekrompenheid of egoïsme te maken, maar alles met gezond verstand en een minimum aan zelfbehoud.

Perscontact:

Dimitri Hoegaerts

dimitri.hoegaerts@vlaamsbelang.org

0476/32.97.17

 

Uitgeverij Egmont| Madouplein 8 bus 2 | 1210 Brussel | Tel.: 0472 603 552 | info@uitgeverijegmont.be

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...