PB : 05/08/2016 : Minderhedenverdrag: Franstaligen doen communautaire ketel opnieuw pruttelen

Minderhedenverdrag: Franstaligen doen communautaire ketel opnieuw pruttelen

 

“We ratificeren het Minderhedenverdrag niet.” De droge zinsnede in het Vlaams regeerakkoord van Bourgeois I staat in schril contrast met de ontwikkelingen op federaal niveau. Uit een antwoord dat kamerlid Barbara Pas van premier Michel ontving, blijkt dat langs Franstalige zijde de communautaire scudracket van het Minderhedenverdrag opnieuw in gereedheid wordt gebracht.

Op 21 oktober zal het precies 21 jaar geleden zijn dat de Raad van Europa het kaderverdrag ter bescherming van de nationale minderheden goedkeurde. Langs Franstalige zijde is het verdrag altijd aanschouwd als een vrijgeleide om de Franstalige faciliteiten over heel Vlaanderen te spreiden. Concreet zouden ze in Vlaanderen eigen scholen en culturele instellingen kunnen oprichten, subsidies ontvangen voor hun verenigingen, regionale tv-zenders opstarten,  en in hun taal worden bediend door de Vlaamse lokale besturen. Het blijft opmerkelijk dat de honderdduizenden Vlamingen in onder meer Luik, Henegouwen en Waals-Brabant nooit dergelijke rechten hebben opgeëist, niettegenstaande hun gelijkaardige situatie.   

Gezien de vastlegging van de taalgrens in 1962 heeft Vlaanderen altijd de stelling verdedigd dat enkel de Duitstaligen als minderheid kunnen worden aanschouwd. Dit tot ongenoegen van rabiate Franstaligen in de Rand die vandaag nog steeds hun kans schoon zien om het minderhedenverdrag te misbruiken als breekijzer voor een uitgekiende verfransingsstrategie.

Gezien de tegengestelde visies tussen de gemeenschappen over de invulling van het begrip ‘minderheid’, is het verdrag na 21 jaar nog steeds niet bekrachtigd. Uit een verklaring die minister Reynders echter gaf naar aanleiding van de VN-mensenrechtenraad – waar het dossier door een aantal Franstalige parlementsleden werd geagendeerd – blijkt echter dat er achter de schermen druk wordt voortgewerkt aan de ratificatie. In een antwoord dat kamerlid Barbara Pas ontving bevestigt premier Michel dat ook met zoveel woorden. Meer zelfs: op 14 juni zou er een door de regering gemandateerde werkgroep bijeengekomen zijn om zich over het hete communautaire hangijzer te buigen. Over de resultaten ervan, is echter niets bekend.

Volgens Pas druist dit niet alleen in tegen het Vlaamse regeerakkoord, maar is het ook een schending van het politieke erewoord van de regeringspartijen om geen communautaire dossiers te behandelen tijdens de lopende bestuursperiode. “Blijkbaar geldt die belofte enkel voor de Vlamingen”, klinkt het. De Vlaams-nationale partij eist dat de werkgroep zijn werkzaamheden over het minderhedenverdrag minstens opschort tot 2019, of beter nog, dat hij helemaal wordt opgedoekt. “Indien de N-VA hier een duimbreed aan toegeeft, opent zij de doos van Pandora”, aldus nog Pas.     

Bijlagen: schriftelijke vraag Barbara Pas en antwoord van premier Michel.

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...