Geen moskee op de Boterlaarbaan!

Eind augustus 2005 diende de vzw Inaaba een aanvraag voor stedebouwkundige vergunning in voor de verbouwing van een magazijn tot een gebedsruimte (lees moskee) van de huizen op de Boterlaarbaan nrs. 172-174. De gele bordjes die deze verbouwing aankondigden zorgden voor heel wat onrust in de buurt. Vlaams Belang diende in september 2005 op de districtsraad een advies in aan het college. Na veel gepalaver werd dit advies goedgekeurd met 19 stemmen voor (Vlaams Belang, VLD en CD&V –N-VA) en 7 tegen (sp.a en groen!). Het advies luidde:

Artikel 1
De Deurnse districtsraad is bijzonder bezorgd over de verschillende veiligheidsaspecten rond het opstarten van een gebedshuis aan de Boterlaarbaan 172-174. Gezien de specifieke toekomstige functie van het gebouw adviseert de raad het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen dit gebouw aan de Boterlaarbaan 172-174 grondig op al zijn veiligheidsaspecten te inspecteren.

Artikel 2
De districtsraad van Deurne adviseert het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen een verkeerstechnisch onderzoek in te stellen om de impact van een dergelijk project qua parkeermogelijkheden en – gezien de intentie om ook daar een koranschool op te starten – de verkeersveiligheid in de buurt van het bouw aan de Boterlaarbaan 172-174. Tevens dient er rekening gehouden te worden met de bekommernis van de buurtbewoners in verband met geluidsoverlast en verkeershinder zoals verwoord in hun petitie ter zake.

Artikel 3
Voor opvolging van het dossier rond het geplande gebedshuis aan de Boterlaarbaan 172 – 174, dient blijvend overleg gehouden worden met alle belanghebbenden: de initiatiefnemers zelf, de buurtbewoners, de leden van de districtsraad en de bevoegde stedelijke diensten.

Artikel 4
De districtsraad van Deurne adviseert het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen geen bouwvergunning af te leveren voor de bouw van een gebedshuis aan de Boterlaarbaan 172 – 174 indien voor één van de veiligheids- of verkeersaspecten zoals opgesomd in artikel 1 en 2, onvoldoende garanties gegeven kunnen worden.

Artikel 5
De districtsraad wenst te melden dat het ganse project niet opportuun wordt geacht zowel qua maatschappelijke relevantie, als qua inplanting en veiligheid.

De CD&V zei toen letterlijk in de districtsraad: “Een moskee op die plek is vanuit maatschappelijk oogpunt niet gewenst. Daarbij viseren wij niet de moslimgemeenschap. Een grote katholieke kerk of boeddhistische tempel op die plek kunnen evenmin’’. Enkel de sp.a en groen! vinden dat op deze plek zonder veel verdere plichtplegingen een moskee mag komen. U weet na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen ook wel waarom. Zes van de tweeëntwintig gemeenteraadsleden van de sp.a zijn moslim.

Het verdere openbaar onderzoek levert vanuit de buurt een petitie op met een 500-tal handtekeningen tegen de inplanting van een moskee. Zowat alle naaste buren en overburen van de Boterlaarbaan en vele bewoners van de Stevenslei tekenen deze petitie.

Op 16 december 2005 gaf het college een negatief advies. De vzw Inaaba ging in beroep. Op 15 maart 2007 gaf de bestendige deputatie de vzw Inaaba gelijk en verleende een stedenbouwkundige vergunning mits voorwaarden. We sommen deze voorwaarden hieronder op:

1. Het gebruik van het pand Isidoor Opsomerstraat 7 als moskee dient stopgezet vanaf het in gebruik nemen van het pand Boterlaarbaan 172-174;
2. De voortuinstrook dient zodanig ingericht dat voldoende ruimte beschikbaar is om in het kader van de verkeersveiligheid mensen op te vangen;
3. Er dient een voldoende grote fietsenberging voorzien op het bouwperceel (niet in de voortuinstrook);
4. Tussen de openbare weg en het privaat domein dient over een voldoende afstand een afsluiting (bijvoorbeeld paaltjes) voorzien, om te verhinderen dat de bezoekers van de moskee zich in groten getale op de openbare weg begeven;
5. Het advies van de brandweer dient integraal opgevolgd.

Hierbij kunnen we toch praktische opmerkingen maken. De districtsraad van Deurne heeft er meermaals bij de inwoners van Deurne op aangedrongen om verharde voortuinen terug groen aan te leggen. Hier zou een voortuin officieel verhard moeten worden. In die voortuinstrook kunnen geen 150 of 200 mensen staan. Nochtans staat in de aanvraag dat er zoveel mensen in deze gebouwen aanwezig kunnen zijn. Paaltjes zullen niet verhinderen dat kinderen in een onbewaakt moment de straat zullen oplopen.

Neen deze moskee zou worden ingericht op de meest ongunstige plaats om een moskee, maar ook een kerk, tempel, synagoge, cultuurcentrum, bibliotheek…(om het even welk openbaar gebouw) in te planten.

Op 11 mei 2007 ging het college in beroep bij de minister. Op de districtsraad van juni stelde onze fractieleider, Jan Van Wesembeeck, nog een aantal vragen aan het districtscollege over de inplanting van deze moskee. Hij kreeg van de voorzitter van de districtsraad, Frank Geudens (sp.a), geen duidelijke antwoorden.

En nu in de Gazet van Antwerpen van 18 augustus 2007 stellen we vast dat het schepencollege bereid is om het beroep bij de minister in te trekken op voorwaarde dat de vzw Inaaba duidelijke garanties geeft rond het inperken van de hinder voor de omwonenden.

Deze hinder zal er altijd zijn. Wat meer is de veiligheid van de bezoekers van de moskee kan niet gegarandeerd worden indien zij in groten getale het gebouw verlaten.

Pikant detail: het gebouw wordt zelfs gescheiden ingericht. Links een ingang voor de mannen met een gebedsruimte voor 150 mannen en rechts een ingang voor vrouwen met een gebedsruimte voor 50 vrouwen. Is deze gescheiden beleving van de godsdienst niet in tegenspraak met de rechten van de mens en de anti-discriminatiewetgeving? Langs sp.a zijde en de andere “progressief” denkenden wordt het oorverdovend stil als ze daar mee geconfronteerd worden.

Het Vlaams Belang Deurne was en is tegen de inplanting van een moskee op de Boterlaarbaan 172 – 174 om alle hoger vermelde redenen. We zullen hier zeker over interpelleren op de komende districtsraad en gemeenteraad.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...