DEURNE IS ABSURDISTAN!

 


Toen ik mijn vorige column schreef, na de districtsraad van april, dacht ik echt dat we alles al gezien hadden! Spijtig genoeg moet ik nu, 7 maanden later, vaststellen dat het nog erger is. Als dit zo verder gaat zijn er 3 mogelijkheden: 1) men schaft de districten af, 2) we gaan  naar een defusie of 3) de districtsraden krijgen eindelijk meer bevoegdheden waar men rekening mee moet houden. Zoals de zaken nu lopen kan het niet verder. Dit is pure geldverkwisting!


Ik verklaar mij nader en geef een aantal redenen:


1. Veiligheid


U weet dat wij al jaren vragen om terug een preventieraad op te richten. Een preventieraad zoals die bestond in de legislatuur 1994 – 2000 toen de districtsraad een louter adviserende raad was zonder beslissingsmacht. Het oprichten van een preventieraad stond ook in het beleidsplan van deze bestuursploeg.


Nu is duidelijk geworden dat er NIETS van dit alles zal gebeuren. Erger men zal het zelfs NIET communiceren naar de bevolking van Deurne niettegenstaande men bij de aanvang van deze legislatuur het beleidsplan uitgebreid verspreid heeft.


Erger nog nu mogen we ook al bijna niet meer over VERKEERSVEILIGHEID praten! Contacten tussen de raad en de politie van Deurne op een officiële wijze mogen niet meer plaatsgrijpen.  Vroeger was er steeds een agent aanwezig tijdens de raadszittingen. Nu mag dat niet meer. De vorige hoofdcommissaris was vroeger regelmatig te gast tijdens commissies en volgde de raadszittingen regelmatig van op de publiekstribune. Nu mag dat niet meer! Van wie mag dat niet meer? Omdat  opperhoofd Janssens dit niet wil! Hij vindt dat de districten niets te vertellen hebben over veiligheid. En zijn vazallen (overal heeft men rode districtsraadsvoorzitters) volgen slaafs!


2. Cultuur


In Deurne hebben wij één gebouw dat onder het district valt en dat is Den Tip, een lokaal ontmoetingscentrum. Dit gebouw valt onder de bevoegdheid van de districtsschepen van cultuur Walter Verbruggen (Groen!). Wij hebben al jaren vragen over de staat en de werking van Den Tip, gezien dit een steeds weerkomende energieverslinder is op de begroting van het district. U weet dat de middelen voor een district zeer beperkt zijn. Nu is het toch wel echt te gek. Toen ik de vraag  stelde tijdens het begrotingsdebat over Den Tip of er geen energieaudit kon plaatshebben voor dit gebouw, kon of wou de schepen niet antwoorden. De administratie moest maar de kastanjes uit het vuur halen! Je moet het maar meemaken… een districtsschepen van Groen! die geen energieaudit wil doorvoeren niettegenstaande er € 17500,- per jaar in Den Tip verbruikt wordt. Blijkbaar moet alleen de Deurnse burger zuiniger omgaan met energie, maar geldt dit niet voor het districtsbestuur. Rare jongens en meisjes van Groen!.


3. Communicatie tussen de verschillende diensten


Enkele weken geleden kwam ik in het bezit van de “Omgevingsanalyse dienstencentrum Kronenburg” van het OCMW Antwerpen. Dit was zeer interessante lectuur. Men kan alle mogelijke informatie, zoals de geografische weergave en situering, de socio–demografische gegevens, bevolkingsgegevens enz…., over de wijk Kronenburg hierin terugvinden. Alles werd zeer objectief, uitvoerig en compleet weergegeven. Enkele citaten uit het document:


We lezen op blz 8


Aantal allochtonen: totaal niet belgen + totaal nieuwe belgen: 4251


Aandeel allochtonen: totaal niet belgen + totaal nieuwe belgen op het tot. Inwoners: 38,4 %           voor Antwerpen is dit 27,9%!!


De allochtonen van Marokkaanse origine vormen duidelijk de grootste groep (meer dan een derde van alle allochtonen). Er wonen in totaal 240 allochtone 60+-ers. Dit betekent dat zo’n 12,5% van de 60+ers in het werkgebied van allochtone origine is. De Eu-ers en de Marokkanen vertegenwoordigen hierbij de grootste aantallen. In het dienstencentrum komt deze groep alleszins niet. In het straatbeeld merkt de centrumleider ze niet meteen.


Blz. 20


Vroeger bestonden er goede contacten tussen DC Kronenburg en de moskeevereniging Hayat. Maar sinds er een voorzitterswissel heeft plaatsgevonden zijn er geen contacten meer. De nieuwe voorzitter is de samenwerking niet echt genegen. De moskeevereniging Hayat veranderde van naam naar Taqoua vzw. Er bestaat waarschijnlijk een intern conflict. In elk geval bestaat er geen jongeren – en vrouwenwerking meer. Ook andere wijkgerichte initiatieven vinden geen contact meer ( o.a. buurtregisseur van Deurne Noord).


Als we dit alles en nog veel meer lezen, stel ik mij de vraag of dit document gekend is bij de meerderheid van het district. Ik interpelleerde het districtscollege hierover. “Neen”, antwoordde schepen Ariane Van Dooren (CD&V), men was niet op de hoogte van dit document, en zij had ook niet de moeite gedaan om het op te vragen, nadat men mijn interpellatie had ontvangen! Het college beschikte over andere informatiebronnen. Vreemd is dat René De Preter, fractievoorzitter sp-a in de districtsraad en OCMW-raadslid zetelt in de commissie van het OCMW waar dit document is voorgesteld! De meerderheidpartijen hebben regelmatig samen vergaderingen in Deurne, waarover praat men daar dan? Of mocht dit document niet bekend raken omdat er teveel zaken in staan die bewijzen dat de multicul niet werkt?


Ik ben dan maar zelf op onderzoek uitgetrokken en heb volgende zaken ontdekt: De nieuwe naam, Taqoua, betekent:’vrome moslim die leeft volgens de islamitische wetten’. Dit bevestigt mijn vermoeden dat de moslimgemeenschap in Deurne stilaan hoe langer hoe meer overhelt naar de Salafistische strekking binnenin de islam. En dat is echt geen goed nieuws, als men weet dat deze Salafisten in Duitsland niet meer mogen vergaderen en zelfs op de voet worden gevolgd door de overheid. Dan is het meteen ook duidelijk waarom deze mensen geen contact meer willen hebben met de mensen van de buurt, met de buurtregisseur en met het dienstencentrum. De vrouwenwerking is stopgezet. Uit verder onderzoek blijkt dat deze vzw nog steeds erkend is door de stad Antwerpen. Dit is volgens mij onaanvaardbaar….


 


Mobiliteit


Wat men van plan is in Deurne met de mobiliteit is al even erg! De Lijn doet maar op zonder rekening te houden met de Deurnenaar of de districtsraad. Het districtscollege slikt dit alles en komt niet verder dan af en toe het schrijven van een brief. De Oosterweelverbinding? Het district kreeg wel een voorstelling van de plannen door de BAM maar daar bleef het ook bij. Plannen voor de Turnhoutsebaan…de ontwerpen worden niet getoond op de districtsraad. Enz… Kortom als er niet dringend ernstig wordt nagedacht over hoe men de verkeersleefbaarheid in Deurne wil behouden, dan staan we tussen dit en een paar jaar stil in Deurne. We gaan er dan echt niet komen met de beperkte mogelijkheden van een district, dat op geen enkel niveau ernstig wordt genomen. Evenmin gaan we er komen met de beperkte visie van een aantal districtsschepenen. Wist u dat de sp-a in de provincieraad bij monde van districtsschepen Wendy Van Dorst (sp-a) pleit voor het autovrij maken van de Hooftvunderlei- Sterckshoflei! Dat zo Deurne-Noord afgesneden worden van Deurne-Zuid interesseert de sp-a niet. Kan u zich voorstellen wat voor een verkeersellende dit zal teweeg brengen? Van kortzichtigheid gesproken!


Dit brengt mij bij de verkeersveiligheidsaudit en de zwarte verkeerspunten in Deurne. Daarover mogen we ook al niet meer echt debatteren in de districtsraad.  Stelt districtsschepen Marleen De Backer dat het district Deurne de beste leerling is in Antwerpen! We geloven haar op haar woord want we hebben de verkeersveiligheidsaudit 2008 nooit gezien. Hoe komt dit dat we beste leerling zijn?  Door het Vlaams Belang hé mevrouw De Backer! Toen het Vlaams Belang de begroting van het district Deurne blokkeerde in 2002, hebben WIJ dit ingeschreven op de begroting tijdens de onderhandelingen die daar op volgden. Even het geheugen opfrissen, deze onderhandelingen werden gevoerd door René De Preter (sp-a) toen districtsvoorzitter, Marleen De Backer (VLD) districtschepen, Guido Tastenhoye (VB), Jan Van Wesembeeck  voorzitter Vlaams Belang Deurne en Nico Bresseleers districtsraadslid (VB). Het is tijdens deze onderhandelingen over de toenmalige begroting dat de aanpak van de zwarte verkeerspunten uitdrukkelijk door het Vlaams Belang zijn ingeschreven in de begroting. En die zwarte verkeerspunten zijn  sinds 2002 telkens terug in de begroting opgenomen. Dus laat u niet wijs maken dat dit komt door de meerderheidspartijen, neen dit is enkel en alleen toe te schrijven aan het Vlaams Belang in Deurne.


Conclusie


Als u het voorgaande goed in gedachte houdt, ziet u dat er dringend iets moet gebeuren met de werkingsmiddelen van de districtsraden! Hoe het er nu aan toe gaat kan het echt niet verder. Dit wordt bovendien aangetoond door de steeds kleiner wordende agenda’s van de districtsraden. Twee à drie punten en dat is het dan. Dat was vroeger wel anders. Maar wat er ook moge gebeuren, het Vlaams Belang zal steeds blijven werken voor de bevolking die recht heeft op een goed bestuur. Ook in Deurne!


 


 


Jan Van Wesembeeck


Voorzitter Vlaams Belang Deurne


Fractievoorzitter Vlaams Belang – VLOTT Deurne


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...