DE ZEVEN WERKEN VAN DEURNE-CENTRUM…TROEVEN OF MISERE?

In de Gazet van Antwerpen leest u vandaag (maandag 3 maart op blz. 78) iets over de 7 werken van Deurne – Centrum. Nadat de verzamelde meerderheid ongeveer 30 jaar dit prachtig historisch deel van Deurne liet verkommeren kreeg het de laatste paar jaar terug wat aandacht. U leest het goed wat aandacht want meer dan dat is het voorlopig niet.

Reeds in 1985 werd Deurne Centrum een herwaardingsgebied. In 2000 werd het opgenomen in het WOP (wijkontwikkelingsplan) en in 2004 kreeg het aandacht in het Strategisch Ontwikkelingsplan Deurne-Noord. In 2007 werd dan het bijzonder plan van aanleg (BPA) goedgekeurd. En nu hebben we dus de strategische nota Deurne – Centrum ook wel de troeven aan zet genoemd. Toen dit plan goedgekeurd werd op het districtscollege van 4 februari heb ik hiervan inzage gevraagd. Op de districtsraad heb ik een aantal vragen gesteld aan het districtscollege over deze nota. Tja want het districtscollege vond het niet nodig om deze nota ook te laten goedkeuren op de districtsraad. Waarom niet? Volgens de voorzitter, Frank Geudens (sp.a) hoeft die goedkeuring niet omdat het een samenvatting is van alle plannen uit het verleden.

Het plan bestaat uit een aantal actiepunten. Er is zo de heraanleg van het Rodekruisplein. Men is van plan om het aantal parkeerplaatsen op dit plein te verminderen en het plein een groenere aanblik te geven. Parkeren? Dat zal u in de toekomst mogen doen in Borgerhout aan de andere kant van de Schijn. Er is een probleem. De huidige parking ligt in het park verscholen en wordt geteisterd door prostitutie, drugsgebruik en –handel en nog andere zaken die het daglicht niet mogen zien. De oplossing is dus vrij simpel. Leg de parking aan tegen de Turnhoutsebaan zodat ze goed zichtbaar en dus veiliger is. Tja, maar dat is buiten de provincie, eigenaar van de parking gerekend. Zij liggen al jaren dwars om deze plannen uit voeren. Vlaams Belang Deurne vraagt al jaren de heraanleg van deze parking maar kreeg steeds nul op het rekwest. Ook nu vroeg ons provincieraadslid Jan Claessen om de parking tegen de Turnhoutsebaan te heraanleggen. Nu is de provincie een RUP (ruimtelijk uitvoeringplan) voor het Rivierenhof aan het maken. Zolang dit RUP niet af is (en dat kan nog een jaar of twee duren) zullen er geen werken gebeuren aan de parking. U merkt het….de heraanleg van de parking in het Rivierenhof is door het provinciebestuur en dus diezelfde verzamelde meerderheid op de Griekse kalender gezet. Dat is al 1 troef waar we mogen op wachten…

Hiermee samenhangend is de heraanleg van het Rodekruisplein. Nochtans als men de witte (zuidelijke) muur zou afbreken zouden de horeca-uitbaters langs deze kant een gezellig terras kunnen aanleggen. Het plein zou heraangelegd kunnen worden zo dat het aantal parkeerplaatsen behouden blijft, maar dat ze anders geschikt worden. Maar ja…de heraanleg van het Rodekruisplein is dus niet voor morgen…Dat is de 2de troef waarop we mogen wachten.

De derde troef is de heraanleg van de Turnhoutsebaan. Inderdaad tussen de Schijn en de Leeuwlantstraat plant de Lijn werken. Deze werken werden reeds overlegd met het vorige districtscollege. Hoever deze plannen nu staan is koffiedik kijken. Wel staat er in de strategische nota dat het doorgaand autoverkeer hier niet thuis hoort. Dat is juist maar erger is dat men op deze Turnhoutsebaan brede fiets- en voetpaden wil. Zoals ik reeds eerder gezegd heb in de districtsraad: het doorgaand fietsverkeer hoort niet thuis op de Turnhoutsebaan. De fietsers kunnen rustig gebruik maken van de autoloze Parkweg. Alleen wil een roodgroene, progressieve fietslobby niet naar dit gezond verstand luisteren. Waarschijnlijk zullen een aantal parkeerplaatsen op de Turnhoutsebaan sneuvelen. Dit zal de definitieve doodsteek geven aan de plaatselijke middenstand. Blijkbaar snappen een aantal politici nog steeds niet waarom bepaalde shoppingcentra, zoals het Wijnegem Shoppingcentrum, zoveel succes hebben. Wel zet zie dove roodgroene oren nu eens goed open: omdat men daar met de auto voor de deur kan parkeren. Als dat niet meer of zo goed als niet meer gaat op de Turnhoutsebaan…zullen de klanten wegblijven…was dat de bedoeling? Een derde troef…die misschien wel geen troef zou kunnen zijn maar eerder misère…..

En dan is er de 4de troef…die zou uiteindelijk ook wel eens misère kunnen zijn is nl. de heraanleg van de Frank Craybeckxlaan. Op zich is deze straat het echte hart van Deurne. Hier een centrumfunctie maken is dan ook primordiaal. Erger is de zinsnede in de nota die zegt dat bij de heraanleg van de Frank Craeybeckxlaan de rol van de Hooftvunderlei –Sterckshoflei dient bekeken worden samen met de opmaak van een wijkcirculatieplan die de bereikbaarheid en ontsluiting van Deurne-Noord zal omvatten. Dit is mooie taal voor …we gaan de Hooftvunderlei – Sterckshoflei dichtknijpen. Er zullen dan geen auto’s meer kunnen rijden door het park. Hoe dan iemand van Deurne-Zuid het districtshuis dient te bereiken? Met het openbaar vervoer…de bus zal wel nog door het park mogen rijden of met de fiets….Of met de auto na een grote omweg langs de Ruggeveldlaan…de Singel zal dan al de Groene Singel zijn…en weinig of geen autoverkeer toelaten. Miserie, miserie….voor de Deurnenaar.

Over de 5de troef kunnen we kort zijn. Dit is de enige troef…meer parkeerplaatsen voor de buurtbewoners van Deurne Dorp want zij zullen hun parkeerplaatsen in de Stalinsstraat verliezen. Er komen er echter dubbel zoveel bij achter het districtshuis. Hoe zit het trouwens met deze plannen die vorig jaar werden goedgekeurd?

Een van de voorwaarde van deze nota is de opmaak van een wijkcirculatieplan. Tot op heden is het daar erg windstil over. Wanneer het districtscollege dit plan wil voorleggen aan de districtsraad is een goed bewaard geheim. Dat er heel wat discussies zullen zijn over dit plan is een grote zekerheid.

Zo blijven er van de vele troeven slechts 1 over. Was het daarom dat de voorzitter van de districtsraad zo kort en nietszeggend antwoordde op mijn vragen…hij dacht dat hij veel troeven in zijn hand had maar realiseerde zich plots dat hij beter misère had gespeeld? Conclusie is wel…al deze werken zijn nog niet voor het komend jaar maar voor de komende 10 jaar op uitzondering van de heraanleg van de Turnhoutsebaan en de parking van het districtshuis. Hopelijk zit er dan al lang een andere coalitie in het stadhuis en het districtshuis….liefst een coalitie zonder roodgroen…

Guy Dirckx
Districtsraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...